Ishrana junadi

Hrana produkt tov junadi stočna hrana premiks koncetrat

Kod nas tov junadi najčešće traje do mase od 500 – 600 kg. U ishrani se koriste smeše sa više energije. U ravničarskim krajevima preovladava stajski način tova, gde kao kabasto hranivo dominira silaža. Dodaje se i seno, a sa koncentrama se koriguju potrebe junadi kako bi se ostvarili prirast na visokom nivou 1200 do 1400 grama. Koncentrovana hrana se daje u mlevenom ili gnječenom obliku ili u obliku peleta, granula. Ishrana u tovu može da bude ograničena ili po volji. Kada se primenjuje ograničena ishrana, onda se misli na dvokratnu ishranu. Ishrana po volji se primenjuje tamo gde se po svaku cenu želi održati visoki nivo konzumacije. U tom slučaju utrošak hrane je veći za 5%. Dobri rezultati tova u velikoj meri zavise od kvaliteta i koncentracije energetskih i hranljivih materija kako u koncentratima tako i u kabastoj hrani. Ovakav način tova preferira muška grla kao poželjna, mase oko 150 pa i do 200 kg, dobrog zdravstvenog stanja, koja vrlo dobro konzumiraju koncentrovanu i kabastu hranu, jer su pravilnim odgojem u ranoj fazi, dobro razvila svoj digestivni sistem i buražne resice. Tov ima dve faze: pripremnu fazu tova (predtov) i završnu fazu tova. Prva faza traje do postizanja mase od oko 250-300 kg. U ovoj fazi preovlađuje značaj koncentrovane hrane uz sve veći udeo kabaste hrane i u ovoj fazi junad maksimalno koristi svoje kapacitete za stvaranje mišićne mase. U završnoj fazi tova, silaža se daje po volji, a koncentrat se dodaje u količini od 2-4 kg na dan, toliko da se popune sve hranidbene potrebe junadi i ostvare dobri prirasti od 1300-1400 g na dan. Ovakav tov traje 10-12 meseci.