Category Archives: Saveti

Odgoj prasadi do zalučenja

Proizvodnja i odgoj prasadi je najzahtevniji i najrizičniji posao u svinjarskoj proizvodnji.Ova proizvodnja ima 2 faze:odgoj prasadi do zalučenja;odgoj prasadi posle zalučenja.Proizvodnja prasadi je sa stručne tačke najzahtevniji segment u proizvodnji svinja, koji prati niz izazova čije rešavanje direktno utiče na uspeh proizvodnje.ODGOJ PRASADI DO ZALUČENJA     Pravi izazovi počinju već sa rođenjem prasadi. Sam čin […]

Dezinfekcija objekata za držanje živine

Tov pilića Farma Kovačevac Hrana produkt

Dobro urađena priprema objekta, posle završetka proizvodnog ciklusa, je sigurno jedan od glavnih faktora bez kojih nema uspešne proizvodnje i postizanja dobrih proizvodnih rezultata u živinarskoj proizvodnji.Ceo proces se može podeliti u više faza.Prvo treba uraditi čišćenje (izđubravanje) objekta. Poželjno je to uraditi što pre, odnosno odmah po završetku proizvodnog ciklusa i iseljavanja svih jedinki  […]

Ishrana živine

Hrana produkt tov pilića stočna hrana premiks koncetrat

Proizvodnja tovnih pilića je najintenzivnija stočarska proizvodnja. Nju karakteriše izuzetno brz porast, višestruko uvećanje početne mase piladi, mali utrošak hrane, najveća proizvodnja po jedinici smeštajnog kapaciteta. Posebno značajna činjenica je da živina ima najkraći generacijski interval i to su selekcioneri iskorisli da iz godine u godinu kod svojih hibrida poboljšavaju proizvodne karakteriske: prirast, konverziju, mesnatost, […]

Ishrana svinja

Hrana produkt tov svinja stočna hrana premiks koncetrat

Držanje i tov svinja na ovim prostorima ima dugu i bogatu tradiciju. Posebno mačvanski i sremski region. Veliki broj današnjih odgajivača može se pohvaliti da su se i njihovi preci nekoliko generacija unazad bavili svinjarskom proizvodnjom. Upravo zato je ova proizvodnja toliko važna. Imamo tradiciju, imamo zainteresovane proizvođače, kvalitetan priplodni materijal im je lako dostupan […]

Ishrana priplodnih grla

Hrana produkt tov krmača dojara stočna hrana premiks koncetrat

-Ishrana priplodnih grla je vrlo specifična jer njen zadatak je da pozitivno deluje na više postavljenih ciljeva nego ishrana prasadi i tovljenika gde su primarni ciljevi porast i konverzija hrane.-Ishrana nerastova koncipirana je tako da su prioriteti dobar zdravstveni status, odlična priplodna kondicija i kvalitetna pokretljivost spermatozoida. Dakle, kod ove kategorije je cilj da se u organizam […]

Ishrana teladi

Hrana produkt tov teladi stočna hrana premiks koncetrat

Glavna karakteriska ishrane preživara, za razliku od monogastričnih živonja, jeste kombinacija kabaste i koncentrovane hrane. Ovakva ishrana je posledica specifičnog varenja hrane kod preživara. Ono je dvojako: direktno (pod uticajem enzima koje stvara organizam) i indirektno (pod uticajem mikroorganizama u predželudcima). Sam sistem za varenje se sastoji od želudca koji ima 4 dela : burag […]

Ishrana junadi

Hrana produkt tov junadi stočna hrana premiks koncetrat

Kod nas tov junadi najčešće traje do mase od 500 – 600 kg. U ishrani se koriste smeše sa više energije. U ravničarskim krajevima preovladava stajski način tova, gde kao kabasto hranivo dominira silaža. Dodaje se i seno, a sa koncentrama se koriguju potrebe junadi kako bi se ostvarili prirast na visokom nivou 1200 do […]

Ishrana krava muzara

Hrana produkt tov junadi stočna hrana premiks koncetrat

Visokomlečne krave muzare svoj genetski potencijal za proizvodnju mleka, mogu da ispolje jedino ako im je ishrana obezbeđena u potrebnim oblicima i količinama hranljivih materija. Veća mlečnost krava zahteva i veće konzumiranje hrane, odnosno suve materije. Krava koja za 305 dana laktacije proizvede 6000 litara mleka, kroz njega izluči oko 200 kg proteina, 260 kg […]

Ishrana ovaca

Hrana produkt tov ovaca stočna hrana premiks koncetrat

U ishrani ovaca postoji nekoliko osobenih perioda:Ishrana prehrambenih ovaca – ima tri faze:-U prvoj fazi dok je plod još uvek mali i raste potrebe u hrani su male. Važno je da nivo ishrane ne padne naglo jer to može negativnvno uticati na preživljavanje embriona. Dobra ishrana u ovom periodu ima uticaja na popravljanje kondicije i stvaranje […]