Category Archives: Saveti

Ishrana živine

Proizvodnja tovnih pilića je najintenzivnija stočarska proizvodnja. Nju karakteriše izuzetno brz porast, višestruko uvećanje početne mase piladi, mali utrošak hrane, najveća proizvodnja po jedinici smeštajnog kapaciteta. Posebno značajna činjenica je da živina ima najkraći generacijski interval i to su selekcioneri iskorisli da iz godine u godinu kod svojih hibrida poboljšavaju proizvodne karakteriske: prirast, konverziju, mesnatost, […]

Ishrana svinja

Držanje i hranjenje svinja na ovim prostorima ima dugu i bogatu tradiciju. Posebno mačvanski i sremski region. Veliki broj današnjih odgajivača može se pohvaliti da su se i njihovi preci nekoliko generacija unazad bavili svinjarskom proizvodnjom. Upravo zato je ova proizvodnja toliko važna. Imamo tradiciju, imamo zainteresovane proizvođače, kvalitetan priplodni materijal im je lako dostupan […]

Ishrana priplodnih grla

-Ishrana priplodnih grla je vrlo specifična jer njen zadatak je da pozitivno deluje na više postavljenih ciljeva nego ishrana prasadi i tovljenika gde su primarni ciljevi porast i konverzija hrane. -Ishrana nerastova koncipirana je tako da su prioriteti dobar zdravstveni status, odlična priplodna kondicija i kvalitetna pokretljivost spermatozoida. Dakle, kod ove kategorije je cilj da se u […]

Ishrana teladi

Glavna karakteriska ishrane preživara, za razliku od monogastričnih živonja, jeste kombinacija kabaste i koncentrovane hrane. Ovakva ishrana je posledica specifičnog varenja hrane kod preživara koje je dvojako: direktno (pod uticajem enzima koje stvara organizam) i indirektno (pod uticajem mikroorganizama u predželudcima). Sam sistem za varenje se sastoji od želudca koji ima 4 dela : burag […]

Ishrana junadi

Kod nas tov junadi najčešće traje do mase od 500 – 600 kg. U ishrani se koriste smeše sa više energije. U ravničarskim krajevima preovladava stajski način tova, gde kao kabasto hranivo dominira silaža. Dodaje se i seno, a sa koncentrama se koriguju potrebe junadi kako bi se ostvarili prirast na visokom nivou 1200 do […]

Ishrana krava muzara

Visokomlečne krave muzare svoj genetski potencijal za proizvodnju mleka, mogu da ispolje jedino ako im je ishrana obezbeđena u potrebnim oblicima i količinama hranljivih materija. Veća mlečnost krava zahteva i veće konzumiranje hrane, odnosno suve materije. Krava koja za 305 dana laktacije proizvede 6000 litara mleka, kroz njega izluči oko 200 kg proteina, 260 kg […]

Ishrana ovaca

U ishrani ovaca postoji nekoliko osobenih perioda: Ishrana prehrambenih ovaca – ima tri faze: -U prvoj fazi dok je plod još uvek mali i raste potrebe u hrani su male. Važno je da nivo ishrane ne padne naglo jer to može negativnvno uticati na preživljavanje embriona. Dobra ishrana u ovom periodu ima uticaja na popravljanje kondicije […]